Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan (de eenmanszaak) SCHERP | LEGAL verstrekte en door SCHERP | LEGAL aanvaarde opdrachten, waaronder begrepen vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten en alle overige werkzaamheden, verder te noemen: de Opdracht(en), alsook op de rechtsbetrekking(en) en rechtsverhouding(en) welke daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.2 SCHERP | LEGAL is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Iedere wijziging en/of aanvulling bindt de Opdrachtgever (te weten degene die een overeenkomst met SCHERP | LEGAL sluit, dan wel degene die de intentie heeft een overeenkomst met SCHERP | LEGAL te sluiten, hierna: de Opdrachtgever), maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

1.3 Indien SCHERP | LEGAL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SCHERP | LEGAL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Opdracht

2.1 Alle door SCHERP | LEGAL uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. SCHERP | LEGAL kan nimmer gehouden worden aan een door haar uitgebrachte offerte indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.2 De Opdracht(en) wordt / worden door SCHERP | LEGAL schriftelijk bevestigd. De uitvoering van de verstrekte Opdracht(en) geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever.

2.3 Derden kunnen aan de Opdracht(en) geen rechten ontlenen.

2.4 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

2.5 Bij enig verschil tussen inhoud, strekking of interpretatie van deze algemene voorwaarden is, ook bij vertaling daarvan in een buitenlandse taal, steeds de Nederlandse taal beslissend in de in de bewoordingen naar hun meest voor de hand liggende taalkundige betekenis.

2.6 Alle Opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SCHERP | LEGAL, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat de Opdracht(en) door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 3 Inschakelen van derden

3.1 In beginsel voert SCHERP | LEGAL de voor de Opdracht(en) overeengekomen werkzaamheden uit, maar SCHERP | LEGAL is gerechtigd namens de Opdrachtgever derden, waaronder begrepen: andere advocaten, deurwaarders, notarissen, accountants en andere deskundigen bij de uitvoering van de Opdracht(en) te betrekken voor zover SCHERP | LEGAL dat voor een juiste uitvoering van de opdracht gewenst acht.

3.2 Derden die in verband met de uitvoering van de Opdracht(en) worden ingeschakeld, kunnen hun mogelijke wettelijke en contractuele aansprakelijkheden hebben beperkt. Alle Opdrachten verschaffen aan SCHERP | LEGAL de door de Opdrachtgever hierbij verstrekte bevoegdheid om zulke aansprakelijkheidsbeperkingen en/of andere specifieke voorwaarden van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden, in welk geval SCHERP | LEGAL deze aan de Opdrachtgever zal kunnen tegenwerpen, voor zover het de uitvoering van de Opdracht door die derde betreft.

3.3 Als SCHERP | LEGAL een derde als bedoeld in de vorige leden inschakelt om in verband met de uitvoering van de Opdracht werkzaamheden te verrichten, is SCHERP | LEGAL niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt.

Artikel 4 Gegevens en vertrouwelijkheid

4.1 SCHERP | LEGAL zal bij de uitvoering van de Opdracht(en) de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met de Opdrachtgever.

4.2 Partijen zullen informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht(en) verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van een door SCHERP | LEGAL verstrekte offerte vertrouwelijk behandelen.

4.3 Indien SCHERP | LEGAL bij de uitvoering van de Opdracht(en) kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens aan SCHERP | LEGAL zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die SCHERP | LEGAL niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan SCHERP | LEGAL over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor SCHERP | LEGAL om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

4.4 Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Daarnaast is een partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. Deze partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Opdracht om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

4.5 De Opdrachtgever verleent aan SCHERP | LEGAL toestemming om bij SCHERP | LEGAL bekende (persoons)gegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van de in artikel 3 bedoelde, door SCHERP | LEGAL in te schakelen derden.

4.6 Uit hoofde van de daartoe strekkende toepasselijke regelgeving, waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is SCHERP | LEGAL verplicht de identiteit van haar Opdrachtgever(s) vast te stellen en onder de in de wet bepaalde voorwaarden en omstandigheden om ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Door het verstrekken van de Opdracht(en) aan SCHERP | LEGAL bevestigt de Opdrachtgever bekend te zijn met deze verplichtingen en verleent de Opdrachtgever SCHERP | LEGAL voor zover noodzakelijk toestemming om de hiervoor bedoelde gegevens te verstrekken.

Artikel 5 Honorarium en verschotten

5.1 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

5.2 Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met eventuele verschotten en de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

5.3 Verschotten zijn de kosten die SCHERP | LEGAL bij de uitvoering van de Opdracht(en) ten behoeve van de Opdrachtgever voldoet, zoals griffierecht en kosten voor de inschakeling van derden zoals deurwaarders, koeriersdiensten en het handelsregister. Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

5.4 SCHERP | LEGAL heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen. Ingeval van een verhoging van het uurtarief zal deze niet eerder worden toegepast dan twee weken na mededeling aan de Opdrachtgever.

Artikel 6 Wijze van betalen

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium voor verrichte werkzaamheden en eventuele verschotten maandelijks, achteraf, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht en gedeclareerd.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 (veertien) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. De Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting of verrekening.

6.3 Vindt de betaling niet plaats binnen de in artikel 6.2 bedoelde termijn, en is en is de Opdrachtgever een consument (hierna: de Consument) dan is hij, nadat hij door SCHERP | LEGAL is gewezen op de te late betaling en SCHERP | LEGAL de Consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag tot op de datum van algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd. Voorts is SCHERP | LEGAL gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de Consument. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,= (zegge: veertig Euro). SCHERP | LEGAL kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

6.4 Vindt de betaling niet plaats binnen de in artikel 6.2 bedoelde termijn, en is de Opdrachtgever geen consument, dan is dan is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en is SCHERP | LEGAL gerechtigd om de wettelijke handelsrente in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Alsdan kan SCHERP | LEGAL ook aanspraak maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom. SCHERP | LEGAL kan ten voordele van de Opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.

6.5 Vindt de betaling niet plaats binnen de in artikel 6.2 bedoelde termijn, dan is SCHERP | LEGAL gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het voornemen daartoe. SCHERP | LEGAL is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 7 Voorschot

7.1 Alvorens met de uitvoering van de Opdracht aan te vangen, kan SCHERP | LEGAL een voorschot van Opdrachtgever verlangen en SCHERP | LEGAL de werkzaamheden opschorten zolang het voorschot niet is voldaan. SCHERP | LEGAL is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

7.2 Ook tussentijds kan SCHERP | LEGAL een (al dan niet aanvullende) voorschotbetaling verlangen, voordat de verdere uitvoering van de Opdracht wordt voortgezet. SCHERP | LEGAL is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

7.3 Een ontvangen voorschot wordt bij het einde van de Opdracht verrekend met de laatst openstaande declaratie(s).

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 SCHERP | LEGAL heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van SCHERP | LEGAL in verband met de uitvoering van een Opdracht of anderszins, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door SCHERP | LEGAL afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke voorwaarden onder de verzekeringspolis van toepassing is.

8.2 Indien, om welke reden ook, geen uitkering onder de in artikel 8.1 bedoelde verzekeringsovereenkomst plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot (uitsluitend) een bedrag gelijk aan drie maal het bedrag van het door Opdrachtgever in het kader van de desbetreffende opdracht aan SCHERP | LEGAL betaalde honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 25.000,00, tenzij er aan de zijde van SCHERP | LEGAL sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

8.3 Op verzoek van de Opdrachtgever zal SCHERP | LEGAL inlichtingen verschaffen over de dekkingsomvang onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor uitvoering van een opdracht kan worden afgesproken dat, voor zover mogelijk, een specifieke nadere dekking zal worden verzorgd.

8.4 De Opdrachtgever vrijwaart SCHERP | LEGAL tegen alle aanspraken van derden en de door SCHERP | LEGAL in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door SCHERP | LEGAL voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor zover dat het gevolg is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van SCHERP | LEGAL.

8.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere aanspraken en bevoegdheden die de Opdrachtgever jegens SCHERP | LEGAL kan inroepen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij SCHERP | LEGAL in elk geval binnen 6 (zes) maanden nadat de Opdrachtgever bekend was (geraakt) of redelijkerwijs bekend kon zijn (geweest) met de feiten c.q. de gebeurtenis waarop de Opdrachtgever zijn aanspraak, dan wel vorderingsrecht baseert.

Artikel 9 Archivering

9.1 Het in het kader van de Opdracht(en) door SCHERP | LEGAL aangehouden dossier zal gedurende 7 (zeven) kalenderjaren na uitvoering van de Opdracht(en) worden bewaard, waarna het SCHERP | LEGAL vrij staat om het dossier, zonder verdere kennisgeving aan Opdrachtgever, te vernietigen.

Artikel 10 Klachtenregeling, toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Omtrent de interne behandeling van klachten is door SCHERP | LEGAL een Klachtenreglement opgesteld, dat op aanvraag verkrijgbaar is.

10.2 Op de rechtsbetrekking(en) en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding(en) tussen de Opdrachtgever en SCHERP | LEGAL is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.3 Alle eventuele geschillen uit of in verband met voornoemde rechtsverhouding, rechtsbetrekking(en) en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding(en) zullen exclusief onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, Nederland.